Opdrachtgevers
De Notulant

Opdrachtgevers - De Notulant

Opdrachtgevers van De Notulant


De Notulant werkt of heeft gewerkt voor de volgende opdrachtgevers:

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Notulen maken van de vergaderingen van het gewest Noord-Brabant.


Automaten Zuid Nederland B.V.

Het notuleren van een aandeelhoudersvergadering. 


Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Notuleren van vakinhoudelijke bijeenkomsten.


Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ)

Notuleren van de vergaderingen van de Besluitvormende BRIZ en vanaf 2014 ook het bieden van managementondersteuning.

 

"De Brabantse Raad van Mantelzorgers (BRIZ) maakt sinds enige jaren gebruik van de secretariele ondersteuning van Inge Brokken. Dit gebeurt in de vorm van het maken van notulen van haar vergaderingen. Dit steeds tot grote tevredenheid van de betrokkenen" - Joëlle Tacke, voorzitter


Consumentennetwerk Openbaar Vervoer Tilburg (CONOV)

Notulen maken van de ledenvergaderingen.


Cultureel Centrum De Schalm, Berkel-Enschot

Notuleren van bestuursvergaderingen, verslaglegging van de vergaderingen met de Raad van Advies, overige vergaderingen met bijvoorbeeld gemeente, het verzorgen van het bestuurssecretariaat, inclusief archief.

"Inge werkt sinds 2005 voor de Stichting Cultureel Centrum De Schalm en doet dit naar volle tevredenheid van het hele bestuur. De kwaliteit van haar werk is prima en Inge is zeer goed in staat om in een kort verslag de essentie van een langere vergadering weer te geven. Zij is betrouwbaar, komt de gemaakte afspraken goed na en wijst de voorzitter er op als afspraken dreigen te worden vergeten. Ze is ook plooibaar indien afspraken verzet moeten worden en is altijd bereid een eigen bijdrage te leveren als daar om gevraagd wordt, waarbij zij van veel inzicht blijk geeft.
Inge is een opgewekte persoonlijkheid met een behoorlijke dosis humor".

drs.W.F.H.Doors
voorzitter Stg. C.C.De Schalm


Daamen de Kort van Tuijl notarissen

Het maandelijks notuleren van de maatschapvergaderingen.


De Kunstbalie

De verslaglegging van overleg met de Raad van Toezicht. 


Familieraad GGz Breburg

Notulen maken van vergaderingen van de Familieraad en overige secretariële werkzaamheden.


Gemeente Dongen

Verslaglegging van de coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014.

 

"De Notulant (Inge Brokken), is flexibel en snel inzetbaar. De verslaglegging is goed en accuraat" - Willem Vulto, griffier


Gemeente Loon op Zand

Verslaglegging van de vergaderingen van de Wmo-adviesraad, notuleren van vergaderingen van de stuurgroep en werkgroepen in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin en in het kader van de LEA (Lokale Educatieve Agenda).

 

"De Wmo Adviesraad Loon op Zand werkt prima samen met De Notulant. Goede verslaglegging, accuraat nakomen van afspraken, kennis van zaken zijn trefwoorden die aan de notulant kunnen worden gehangen. Een half woord is genoeg!" - Henk Schouwenaars, voorzitter


Gemeente Waalwijk

Verslaglegging OR-vergaderingen, diverse bestuurlijke overleggen, klankbordgroepen, stuurgroepvergaderingen, informatie- en bewonersavonden, wijktafels.

 

"Inge is betrouwbaar en punctueel in het nakomen van afspraken. Ze maakt prima verslagen van ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het beleidsterrein wonen zowel in lokaal (Gemeente Waalwijk) als regionaal (Midden-Brabant) verband. Ze levert op tijd, denkt mee en staat open voor kritiek" - Willem Ebbers, senior beleidsmedewerker Wonen

 

"Ik heb ervaren dat Inge uitstekend in staat is om bij gevoelige onderwerpen en complexe materie met de klant mee te denken over de vorm en inhoud van de verslaglegging. In een omgeving waarin politieke uitspraken, persoonlijke belangen en strategische doelstellingen door elkaar worden geventileerd weet zij deze -zonder directe kennis van de inhoud- prima te vertalen naar een bondig verslag" - Remy van der Hoek - teamleider Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving


Het Houvast

Het notuleren van de directie-overleggen en de vergaderingen met de Raad van Commissarissen. In voorkomende gevallen secretariële werkzaamheden. 


ING Real Estate Development

Verslaglegging van vergaderingen van het Planteam (bouwteam).


Innecs B.V.

Het notuleren van een BAVA (Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders).


Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO)

Verslaglegging van de jaarlijkse vergadering met alle afdelingen.


Klankbordgroep Wagnerplein, Tilburg

Notulen maken van het overleg van de Bewonersgroep Wagnerplein met de gemeente Tilburg en Bouwfonds.


Moneypenny
Ingehuurd om met een groep van 10 notulisten een bijeenkomst met workshops te notuleren.
Netwerken palliatieve zorg Limburg

Verslaglegging van diverse spiegelgesprekken met cliënten, mantelzorgers en professionals vanuit een aantal ketenorganisaties in de palliatieve zorg. 


Plein 013 - de OPR-raad

Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Verslaglegging van de vergaderingen van het gewestbestuur en de vergaderingen van het gewest Noord-Brabant.


Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)

Notulen maken van de vergaderingen van het algemeen bestuur, alsmede de verslaglegging van thema-bijeenkomsten.


Provincie Noord-Brabant

Verslaglegging van de hoorzittingen van de hoor- en adviescommissie voor bezwaar en beroep.

 

"Inge verzorgt de verslaglegging tijdens hoorzittingen van de hoor- en adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften (HAC) van de Provincie Noord-Brabant. Ze werkt snel en accuraat. Inge weet feilloos de kern van hetgeen gezegd is tijdens de hoorzitting op papier te zetten. De meest ingewikkelde juridische en technische discussies worden door haar zakelijk en begrijpelijk verwoord. Inge is een notuliste die haar vak verstaat. Daarnaast is het ook gewoon erg plezierig om met haar te werken" - Dennis van 't Westeinde, coördinator secretariaat HAC


Provincie Noord-Brabant

Het notuleren van alle overleggen in het kader van een gemeentelijke herindeling. Zowel de bestuurlijke overleggen (met gedeputeerden en burgemeesters) als de overleggen met de raden van betrokken gemeenten en informatieavonden voor bewoners. 

 

"De samenwerking met Inge Brokken heb ik als erg plezierig ervaren. Zij is niet alleen behendig in het schrijven van verslagen van overleggen op hoog bestuurlijk niveau, maar is bovendien meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de inhoudelijke onderwerpen waarover zij verslag doet. Kortom: iemand die je prima in kunt zetten in het verzorgen van objectieve verslaglegging" - Marcel van Osch, Senior beleidsmedewerker Bestuurlijke Organisatie bij Provincie Noord-Brabant


Provincie Utrecht

Verslaglegging van herplaatsingsgesprekken met medewerkers.


Rijkswaterstaat

De verslaglegging van project- en contractoverleggen met opdrachtnemers (bouwbedrijven), het notuleren van diverse interne bijeenkomsten.

 

"Bij formele overleggen tussen Opdrachtnemer en Rijkswaterstaat is Inge als notuliste goed in staat om de voorzitter te ontzorgen.De accurate en dienstbare werkhouding dragen bij aan een zeerprettige samenwerking" - Karin Verweij, projectmanager


Silver psychologiepraktijk

Het notuleren van de teamoverleggen en de vergaderingen van de cliëntenraad. 


Stichting Brabants Industrieel Erfgoed, Breda

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen

Het notuleren van een vergadering van de Raad van Toezicht/College van Bestuur (vervanging wegens ziekte). 


Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC)

Stichting Palet, adviseurs diversiteit

Notuleren van bestuursvergaderingen.

 

"Aan het notuleren van bestuursvergaderingen wordt bij Palet de hoogste eisen gesteld. Wij zijn 100% tevreden over de wijze waarop Inge Brokken deze taak al enkele jaren verricht. Heel bijzonder zoals zij in een periode van snelle ontwikkelingen, direct naadloos aansluiting heeft gevonden. En als zij incidenteel niet kan komen voor plotselinge vergaderingen zorgt zij zelf voor vakkundige vervanging, zodat wij nooit zonder deze belangrijke hulp zitten. Palet is erg blij met Inge Brokken" - Han Rijgersberg, directeur


Stichting Scala Scholen - de GMR

Stichting Zet, Tilburg

Het notuleren van diverse vergaderingen op het gebied van onder andere huiselijk geweld, familie-organisaties in de GGz, mantelzorg, zorgvrijwilligerswerk.


Thebe West Brabant

Het incidenteel notuleren van voorkomende overleggen. 


Verenigd Bonden Overleg Brabant (VBOB)

Notuleren van bestuursvergaderingen.


Vieya, woningcorporatie

Verslaglegging van de vergadering van de Raad van Commissarissen.

 

"Inge heeft ruim een jaar de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vieya in Dongen genotuleerd, tot aan de fusie met de corporaties Slagenland Wonen en Casade. Zij is in staat gebleken om heel snel ingewerkt te raken in de materie en de kern van het besprokene weer te geven. Professional in haar werk. Afspraken werden altijd nagekomen en verslagen werden op tijd aangeleverd. En verder is ze gewoon ook aardig, zeker niet onbelangrijk." - Flip Verwaaijen - voorzitter RvC Vieya


Zorgbelang Brabant

Het notuleren van klankbordgroepen.

 

"De afgelopen jaren heeft Inge een aantal keren de notulen gemaakt van bijeenkomsten van Klankbordgroepen van zorgorganisaties. Inge houdt zich aan gemaakte afspraken. Tijdens de vergaderingen is zij prettig aanwezig en de notulen geven een goed beeld van hetgeen besproken is. Inge is kort gezegd een goede notulist!" - Helma Martens, adviseur.

 

"Inge Brokken zorgt ervoor dat hoe chaotisch je overleg ook loopt,het verslag perfect is! Betrouwbaar en betrokken". - Gabie Conradi, adviseur 


Zorgcentrum De IJpelaar, Breda

Verslaglegging van overleg met cliëntenraad.


De Notulant . Afrikalaan 138 . 5152 MD DRUNEN . t 0416­ - 75 75 63
m 06­ - 303 65 487 . e info@notulant.nl